top of page

Glanhau Mawr
y Gwanwyn

The
Big
Spring Clean

PRYD

Ebrill 20 a 21 2024, 10:00 - 18:00

LLE

Capel Salem, Ffordd Abergele

BETH

Glanhau ac adnewyddu adeilad Capel Salem or top i'r gwaelod, tu mewn a thu allan yn barod am flwyddyn newydd.

PWY

Pob un sy'n medru. Mi fydd rhywbeth ar gyfer y plant i wneud am rhan o'r amser (amseroedd i'w gadarnhau)

IE, OND BE FYDD YN DIGWYDD GO IAWN

Mewn gwirionedd, ers diwedd y cyfnod clo dan ni heb ail afael yn ein systemau o ofalu am yr adeilad yn gyflawn, ac erbyn hyn mae angen dipen o waith i ddod a threfn. Am ddau ddiwrnod dan ni'n bwriadu cael timau o bobl yn glanhau pob cornel o'r adeilad, yn trwsio'r man bethau sy wastad yn cael eu anghofio, efallai twtio ar ychydig o waith paent os oes angen ac yn y blaen. Os dach chi'n dotio ar eich dwster, neu wedi'ch mopio efo mopio, mi fyddech chi'n medru helpu - hyd yn oed os fedrwch chi sbario dim ond hanner awr.

WHEN

April 20 and 21 2024, 10:00 - 18:00

WHERE

Capel Salem, Abergele Road

WHAT

Clean and renovate the Capel Salem building from top to bottom, inside and out ready for a new year.

WHO

All who can. There will be something for the children to do for part of the time (times to be confirmed)

YES, BUT WHAT WILL REALLY HAPPEN

In all honesty, since the end of lockdown we've not fully returned to our systems of looking after the building, and now we need a bit of work to bring it all back to order. For two days we plan to have teams of people cleaning every corner of the building, fixing things that are always being forgotten, maybe tidying a bit of paint work if necessary and so on. If you dote on your duster, or crave a spot of cleaning, you will be able to help - even if you can only spare half an hour.

bottom of page