top of page

Y Byd

The World

Fel teulu'r eglwys, mae gennym ni gysylltiadau â phobl sy’n gweithio ar draws y byd, a gweddïwn dros genhedloedd y byd.

Yn benodol mae gennym aelodau o deulu ein heglwys sy'n gweithio'n rhyngwladol - cliciwch ar y dolenni  i ddarganfod mwy!

As a church family, we have connections with people working all over the world, and pray for the nations of the world.

In particular we have members of our church family who work internationally - click on the links  to find out more!

Dr Rhiannon Lloyd

Ers 1994, mae Dr Rhiannon Lloyd wedi arloesi gyda gweinidogaeth cymod yn Rwanda, gan weithio i ddechrau gyda Menter Affrica, ac yn ddiweddarach gyda Mercy Ministries International sydd wedi’i lleoli yng Ngenefa, ac ers hynny mae wedi teithio’n helaeth ar draws y byd gyda’i gweinidogaeth. I gael gwybod mwy ewch at healingthenations.co.uk

IMG_1452.jpg

Since 1994, Dr Rhiannon Lloyd has pioneered a reconciliation ministry in Rwanda, working initially with African Enterprise, and later with Mercy Ministries International based in Geneva, and has since travelled extensively across the world with her ministry. To find out more visit healingthenations.co.uk

firelilies.jpg

"Fire Lilies : Finding Hope in Unexpected Places" is Rhiannon's amazing story, which has recently been published.

 

Contact here to find out where to purchase a copy. 

"Lilïau Tân : Dod o Hyd i Gobaith mewn Lleoedd Annisgwyl" yw stori ryfeddol Rhiannon, a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

 

Cysylltwch yma i gael gwybod ble i brynu copi.

9781859949580.jpg

Wayne & Kim Platt - refreshinternational.org

Wayne & Kim Platt (106of132).jpg

Wayne & Kim served in Austria & the Czech republic before moving their family to Wales in 1997. They have a heart for helping people thrive in the ministries God has called them to.

 

Through Refresh International they run residential debriefing weeks from their home. Wayne counsels locally, taking referrals from pastors.

 

Kim & Wayne both provide care online to workers with One Collective. Wayne also provides member care for

Gwasanaethodd Wayne & Kim yn Awstria a'r Weriniaeth Tsiec cyn symud eu teulu i Gymru ym 1997. Mae ganddyn nhw galon i helpu pobl i ffynnu yn y gweinidogaethau y mae Duw wedi eu galw iddyn nhw.

 

Trwy Refresh International maent yn cynnal wythnosau dadfriffio preswyl o'u cartref. Mae Wayne yn cynghori'n lleol, gan dderbyn cyfeiriadau gan fugeiliaid.

iteams.co.uk. Kim works as part of the leadership of Lifesprings International.

 

Wayne & Kim have been a part of Antioch since 2007.

Mae Kim a Wayne ill dau yn darparu gofal ar-lein i weithwyr gydag One Collective. Mae Wayne hefyd yn darparu gofal aelodau ar gyfer iteams.co.uk. Mae Kim yn gweithio fel rhan o arweinyddiaeth Lifesprings International.

 

Mae Wayne & Kim wedi bod yn rhan o Antioch ers 2007.

tearfund.jpg
bottom of page