top of page

Nos Galan   New Year's Eve

Mi fydd Nos Galan eleni yn amser i ni fel teulu Antioch i gael efo'n gilydd. Ni fydd gwasanaeth yng Nghapel Salem ar fore'r 31ain, ond dyma beth fydd yn digwydd...

This year's New Year's Eve will be a time for us as the Antioch family to get together. There will be no service at Capel Salem on the morning of the 31st, but this is what will happen...

4yh

Drysau'n agor i @20. Dewch o 4yh ymlaen i gael sgwrs efo pobl eraill mewn awyrgylch anffurfiol.

4:30yh

Cymun fer

5yh

Cinio syml o stiw cig eidion neu still fegan.

Os ydych chi isio bwyta efo ni, plîs wnewch chi adel i Siân Jenkinson wybod erbyn canol dydd 30/12/23.

Os ydych chi'n medru helpu gweini neu clirio, gadewch i Sian wybod.

Rhif ffon Siân: 07740856758

Ar ôl y bwyd

Mi fydd Tim Heeley yn arwain amser fer o addoli yn cynnwys canu.

Ar ôl yr addoli a cyn 10yh

Mi fydd @20 ar agor os ydych chi isio aros yna. Rydyn ni'n gobeithio y bydd rhai o'r Anylion Stryd yn dod i lawr i weithio ar strydoedd Bae Colwyn ar y boson brysyr yma, felly os ydych chi'n aros mi fydd cyfle i chi gweld nhw'n gweithio, ac efallai i chi gael sgwrs efo pobl o'n tref fydd efallai'n dod i mewn i @20.

10yh - Hanner Nos

Mi fydd Rhiannon yn arwain sesiwn yn edrych yn ôl ar 2023 ac yn paratoi i fynd ymlaen at 2024. Dyma ei hawgrym hi:

Hoffwn annog pobl i ddod ac ymuno â ni ar gyfer y 'shifft hwyr' 10-12pm ar Nos Galan yn @20. Yn ogystal â gwahanol gyfleoedd i weddïo am y flwyddyn i ddod, mae o ar fy nghalon i'n harwain i adolygiadau personol byr o 2023. Beth aeth yn dda? Beth nad aeth cystal? Unrhyw difaru? Unrhyw beth yr hoffem edifarhau amdano? Yna gallwn hoelio unrhyw beth yr hoffem ei adael ar y groes a derbyn gobaith newydd ar gyfer 2024. Croeso i bawb! Mi wna i ddod â phapur, a plîs wnwech chi ddod â beiro. Byddai hefyd yn dda datgan Arglwyddiaeth Iesu gyda’n gilydd wrth i ni groesi i 2024.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y sesiwn yma, cysylltwch efo Rhiannon ar 07879870115.

4 pm

Doors open @20. Come from 4pm onwards to have a chat with other people in an informal atmosphere.

4:30 pm

Short time of communion

5 pm

A simple meal of beef stew or vegan stew.

If you want to eat with us, please let Siân Jenkinson know by midday 30/12/23.

If you would like to help serve or clear, let Sian know.

Siân's phone number: 07740856758

After the food

Tim Heeley will lead a short time of worship including singing.

After the worship and before 10pm

@20 will be open if you want to stay there. We're hoping that some of the Street Angels will come down to work on the streets of Colwyn Bay this busy season, so if you're waiting you'll have the chance to see them at work, and maybe to you have a conversation with people from our town who might come into @20.

10pm - Midnight

Rhiannon will lead a session looking back at 2023 and preparing to go on to 2024. Here is her suggestion:

I would like to encourage people to come and join us for the 'late shift' 10-12pm on New Year's Eve at @20. As well as different opportunities to pray for the coming year, it is on my heart to lead us to short personal reviews of 2023. What went well? What didn't go so well? Any regrets? Anything we'd like to repent of? Then we can nail down anything we'd like to leave behind to the cross and receive new hope for 2024. Everyone welcome! I'll bring paper, and please bring a pen. It would also be good to declare the Lordship of Jesus together as we cross into 2024.

If you have any questions about this session, contact Rhiannon on 07879870115.

bottom of page